من دوست دارم

 
من هیچ وقت از تغییر و ریسک کردن هراس نداشتم و همیشه دنبال انجام دادن کارها به سخت ترین روش ممکنم!
شاید این حماقت باشه ولی واسه من بزرگترین دلیل زندگیمه.
همین موضوع باعث شده نتونم به صورت مداوم یک کار تکراری رو انجام بدم و با آدم های یکنواخت کنار بیام.
امیدوارم تحلیل کردن کسب و کارها و توسعه دادن اون ها هیچ وقت کار ساده ای نشه برام.

من تحلیل و توسعه کسب و کارها را خیلی دوست دارم